De gemeente bezuinigt en de participatie maatschappij doet zijn intrede. Ofwel de hand gaat op de knip en wij moeten meer zelf en vooral samen doen. Bewoners van de Edelstenenbuurt slaan de handen ineen en komen maandag 13 oktober bijeen om activiteiten in dat kader door de spreken.

"Wat gaat goed, wat kan beter en wat gaat slecht, zijn vragen die we ons stellen", vertelt Joke Amelunxen van de initiatiefgroep Edelsteenbuurt (ontstaan uit de VVE Riddersteyn van het appartementencomplex aan het Aquamarijn). "Naar aanleiding van het collegebezoek in maart aan onze wijk is de initiatiefgroep opgericht en inmiddels zijn er zo’n dertig mensen actief in de

werkgroepen zwerfvuil, hondenbeleid en verkeer. Nu is het tijd om alle buurtbewoners er bij te betrekken en dat doen we maandag 13 oktober." Alle bewoners van de Edelsteenbuurt (zo'n 1100 adressen) zijn om 19.30 uur welkom in het Scala College aan de Diamantstraat. Aan de orde komen o.a. het tegengaan van zwerfvuil, uitbreiding van het aantal hondenpoepzakcontainers en afvalbakken voor deze zakjes en het vergroten van de verkeersveiligheid. Bij dit alles en wat verder ter tafel komt moeten we zelf in actie komen. We zijn dus op zoek naar veel meer bewoners die in onze wijk actief willen zijn. Want ons uiteindelijke doel is: blij zijn met onze wijk."

 

“Blij met onze wijk”. (Alphens Nieuwsblad 09-10-2014)

Edelstenenbuurt wil definitief af van slecht imago (13 juni 2014)

Edelstenenbuurt wil definitief af van slecht imago (13 juni 2014)

 

absoluut niet kwijt. "Dat is veel te waardevol. Die jongeren verdienen een plek en desnoods kunnen ze wat terugdoen voor de buurt.” Dat onze wijk nog steeds kampt met een negatief imago, wijt zij mede aan een column van oud-wethouder Robert J. Blom in een lokaal weekblad, bijna twee jaar geleden. Dhr. Blom noemde de Diamantstraat daarin The Bronx van Alphen. Niemand zou er willen wonen. Maar Joke Amelunxen wil haar buurt absoluut niet vergelijken met de beruchte wijk in New York. "We hebben het wel uitgesproken met Blom, maar het kwaad was geschied. We hebben er flink last van gehad”. Volgens haar valt het met de criminaliteit mee. “Aan de Diamantstraat zie je tuinstoelen, banken en meubilair gewoon buiten staan; daar wordt niet gestolen. In Amsterdam moet dat allemaal aan de ketting.” Joke Amelunxen en haar mede-initiators kozen er bewust voor niet meteen alle bewoners uit te nodigen. "We waren bang voor een soort Poolse landdag, waar iedereen veel roept en het belangrijkste probleem toch weer de hondenpoep blijkt te zijn.” Met verschillende instellingen in de wijk wil ze mogelijke speerpunten inventariseren. "Een wensenlijstje hebben we nog niet. Het gaat vooral om het bevorderen van de saamhorigheid in onze buurt.”

 

Het is prettig wonen in de Alphense Edelstenenbuurt vindt Joke Amelunxen, maar veel mensen buiten de wijk hebben een heel ander beeld. "We willen het negatieve imago definitief van ons afschudden."

Met andere bewoners van appartementencomplex Aquamarijn bij de Diamantstraat gaat ze de multiculturele buurt mobiliseren. Maandag 23 juni is een brainstorm gepland met allerlei instanties die actief zijn in de wijk. Komend najaar krijgen alle bewoners een uitnodiging in hun brievenbus om mee te praten over vijf speerpunten in de wijk. Vier jaar geleden kreeg de gemeente nog ruim een miljoen euro van de provincie voor stedelijke vernieuwing. Een deel daarvan ging naar de Edelstenenbuurt en leidde tot tal van culturele activiteiten, buurtfeestjes en andere bijeenkomsten, bedoeld om de saamhorigheid onder bewoners te vergroten. Dat hielp, maar het effect is volgens Joke Amelunxen aan het verdwijnen. Dat zou mede komen doordat er geen subsidie meer beschikbaar is. Zij en anderen maken zich ook zorgen over de bezuinigingen die de gemeente Alphen heeft aangekondigd. Het Pluspunt aan de Briljantstraat, een ontmoetingscentrum in de wijk waar veel jongeren komen, wil Joke Amelunxen

Op 23 juni 2014 verzorgde de initiatiefgroep Edelstenenbuurt een verkennende bijeenkomst. Wijkbewoners, gebiedsadviseurs, het Scala College, wethouder Kees van Velzen en de initiatiefgroep Edelstenenbuurt wisselden van gedachten om van de Edelstenenbuurt een Blije Wijk te maken. 'Wat gaat er goed? Waar moeten we als bewoners aandacht aan geven en waar kunnen we verbeteringen aanbrengen?'

De Edelstenenbuurt is een dynamische wijk en dat zijn leuke wijken om te wonen. Dynamische wijken leven. Wel vraagt die dynamiek om duidelijke afspraken t.b.v. de leefbaarheid in de wijk. In de Edelstenenbuurt leven mensen uit 39 culturen met elkaar. Wat in de ene cultuur als gewoon wordt ervaren, wordt niet altijd gewaardeerd door mensen met een andere culturele achtergrond. De Edelstenenbuurt is een kinderrijke buurt. En op schooldagen geven de leerlingen van het Scala College nog eens extra dynamiek aan de wijk. 'Tijdens de bijeenkomst inventariseerden we gezamenlijk wat er goed gaat in de wijk. Er gaat heel veel meer goed dan we

hadden gedacht', verwoordt Joke Amelunxen, een van de initiatiefnemers.

De initiatiefgroep richt zich voorlopig met drie clusters op een aantal verbeteringen ten aanzien van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. De initiatiefgroep werkt samen met de twee gebiedsadviseurs, jongerenwerkers en huismeesters aan die verbeteringen. Uitgangspunt is dat bewoners zelf een aantal zaken regelen en oplossen en dat de gemeente, waar nodig, faciliteert om oplossingen mogelijk te maken.

Verbinden

Na de zomer worden alle bewoners uitgenodigd om met elkaar uit te werken hoe enkele knelpunten in de verkeerssituatie in de wijk kunnen worden verbeterd en hoe zwerfvuil en hondenoverlast effectief te verminderen is. De initiatiefgroep ziet de uitstraling van de Edelstenenbuurt als een van ontmoeting van culturen die verbindt. Met dat toekomstbeeld voor ogen zet de initiatiefgroep zich in voor De Blije Wijk; een fantastische wijk om in te leven, te werken en te wonen.

Samenwerken om van de Edelstenenbuurt een Blije Wijk te maken. (Witte Weekblad 09-07-2014)

 

Home       Over ons        Samen voor de Wijk       Fotoalbum

 

 

Bewoners Edelsteenbuurt pakken problemen aan (Alphens Nieuwsblad 16-10-2014)

 

Op de eerste wijkbijeenkomst van de initiatiefgroep Edelstenenbuurt zijn ongeveer 40 bewoners afgekomen. Naast de leden van de verschillende werkgroepen zijn er een aantal kritische bewoners, die door hun activiteiten in de buurt haast dagelijks geconfronteerd worden met zaken die voor verandering vatbaar zijn. Dit leidt tot een goede aanvulling op de door de verschillende werkgroepen gegeven presentaties. De werkgroep Verkeer kaart een 4-tal knelpunten in de wijk aan. Dit betreft zowel voetgangers, fietsers als automobilisten. Zwerfvuil is het onderwerp van de tweede werkgroep. In nauw overleg met de gemeente wordt gekeken hoe dit fenomeen te bestrijden: meer en beter geplaatste prullenbakken, vaker legen en hoe gedrag van bewoners en leerlingen van het in de Edelstenenbuurt gelegen Scala College te veranderen. De presentatie van de derde werkgroep Hondenbeleid gaat naast de mentaliteit van de hondenbezitters ook over de uitgebreide mogelijkheden in de directe omgeving van de wijk om je hond los te laten lopen. Natuurlijk zijn er ook op dit vlak de nodige verbeterpunten op tafel gekomen. Kortom, het initiatief om tot een Blije Wijk te komen is positief ontvangen en kan op ondersteuning door de bewoners en de gemeente rekenen. De aanwezigheid van wethouder Kees van Velzen, de gebiedsadviseurs en een tweetal andere medewerkers van de gemeente mag daar een bewijs van zijn.

 

 

Copyright © 2021

 Blije Wijk Edelstenenbuurt Alphen aan den Rijn

info@deblijewijk-edelstenenbuurt.nl